ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

//ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ2018-09-08T15:20:05+00:00

Βάσει του Καταστατικού του ΠΑΝΣ.Ε.Κ.Α.Κ. (Άρθρο 4) τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε :

  1.  Τακτικά Μέλη του Συλλόγου

    εγγράφονται όσοι είναι ιδιοκτήτες – μέτοχοι εταιριών εισαγωγής ειδών αλιείας και κατάδυσης, επιχειρήσεων κατασκευής ειδών αλιείας και κατάδυσης , ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών αλιείας και κατάδυσης. Προϋπόθεση είναι τα μέλη να είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι φορέων που διαθέτουν Αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) στην Ελλάδα. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

  2.  Έκτακτα Μέλη του Συλλόγου

    εγγράφονται όσοι έχουν εκπονήσει μελέτες ή που έχουν προασπίσει στο παρελθόν τα συμφέροντα του κλάδου της αλιείας και των καταδύσεων.

  3.  Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου

    είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στη πολιτεία, στη κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.