ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

//ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ2018-09-12T09:09:07+00:00

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :

α.   Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ το Σωματείο.

β.   Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ.   Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ.   Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

ε.   Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

στ.   Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.